Unesco

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur (på engelska United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) och är ett av FN:s 15 fackorgan. Unesco bildades på hösten efter krigsslutet 1945. Sverige är medlem i Unesco.

 

Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret

av freden också byggas upp i människornas sinnen.

Ur Unescos stadgar

 

Unesco syfte är att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur i syfte att med utgångspunkt i FN-stadgan främja den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk eller religion.

Unesco har ett flertal konventioner (En konvention är en form av överenskommelse. Alla länder som skrivit under en konvention är skyldiga att följa det som står i den. Länderna är också tvungna att regelbundet rapportera till FN hur de lever upp till konventionen).

 

En av dessa konventioner som Sverige har skrivit under heter Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Denna konvention antog Unesco 2003, Sverige skrev under den 2011. I maj 2018 hade 178 länder skrivit under den. Ansvaret för konventionen i Sverige ligger på myndigheten; Institutet för Språk och Folkminnen.

Syftet med konventionen är att verka för att föra vidare det immateriella kulturavet till kommande generationer, öka medvetenheten och arbeta för internationella samarbeten kring det immateriellt kulturarvet.

 

Sagobygden upptaget på nationell företeckning

När en stat har anslutit sig till konventionen, måste landet uppföra en förteckning på inhemska immateriella kulturarv. 2018 blev Sagobygdens och Berättarnätet Kronobergs arbete med muntligt berättande upptaget, dels som kulturarv i sig men också som ett gott metodiskt exempel, dubbelt upp alltså!

 

Internationella förteckningar:

Konventionen har på internationell nivå ett system med olika förteckningar.

*Ackreditering av icke statliga kulturorganisationer som fungerar som rådgivare till kommittén i konventionen.

* Ett register över de bästa metodiska exemplen i världen på hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv, det sk Register of Good Safeguarding Practices

* En lista över kulturyttringar i de länder som skrivit under konventionen den sk  Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

* Och en lista över immateriella kulturarv som är i fara, den sk  List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding

 

 

För mer info om konventionen:

http://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner—immateriella-kulturarv-.html

www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/

https://ich.unesco.org/en/convention

 

För mer info om Unesco:
https://www.unesco.se/om-oss/unesco/
https://en.unesco.org/